5% korting bij aankoop van zes of meer flessen
5% korting bij aankoop van zes of meer flessen
Winkelwagen 0

Algemene voorwaarden

Definities
Verkoper: Fyn Wyn (hierna: “Fyn Wyn")
Statutaire zetel: Handelsweg 39-20, 1181 ZA Amstelveen
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69915563
BTW-nummer: NL858063530B01
Emailadres: info@fynwyn.nl
Website: www.fynwyn.nl

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Fyn Wyn in Amstelveen, om te gebruiken in relatie met haar klanten.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fyn Wyn en op elke overeenkomst op afstand tussen de koper en Fyn Wyn. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden zijn op www.fynwyn.nl geplaatst. De koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat de koper gebruik maakt van www.fynwyn.nl.

Artikel 2. Privacy
Alle aan Fyn Wyn verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacybeleid verwerkt. Ons privacybeleid is te raadplegen via https://fynwyn.nl/pages/privacy-beleid.


Artikel 3. Aanbod
3.1 Alle prijzen op www.fynwyn.nl zijn inclusief btw, en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.
3.2 Kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. Proefdozen en cadeaubonnen zijn uitgesloten van kortingsacties.
3.3 De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper indien het gaat om het omruilen of retourneren van een product. Indien het een aantoonbaar defect in het product betreft, zijn de kosten voor een retourzending voor rekening van Fyn Wyn.
3.4 Bij het plaatsen van de bestelling en het bevestigen van de overeenkomst, zal de totale aankoopprijs worden weergegeven.
3.5 Betaling vindt plaats via de op www.fynwyn.nl getoonde mogelijkheden. Bij bestelling op rekening dient betaling uiterlijk 14 dagen na levering van het product plaats te vinden.
3.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim en heeft Fyn Wyn het recht om vanaf de vervaldag de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
3.7 Fyn Wyn is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

Artikel 4. Bestellingen
4.1 Een Overeenkomst tussen koper en Fyn Wyn komt slechts tot stand door aanvaarding door Fyn Wyn van de op of via www.fynwyn.nl geplaatste bestelling (de aanbieding) van koper, als volgt:
De koper heeft het gewenste product geselecteerd en het product aan zijn winkelmandje toegevoegd;
Koper heeft de volgende stappen gevolgd en uitgevoerd;
Stap 1: De koper heeft zijn adresgegevens ingevuld en, indien het gewenste afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, het gewenste afleveradres;
Stap 2: De koper heeft de bestelling gecontroleerd;
Stap 3: De koper heeft de gewenste betalingswijze gekozen; De bestelling wordt geplaatst; De koper ontvangt een bevestiging van de geplaatste bestelling elektronisch (via de website en de mail). Indien de bestelling door de verkoper is aanvaard, stuurt de verkoper zo snel mogelijk na het plaatsen van de bestelling een bevestiging per e-mail naar de koper.
4.2 Fyn Wyn behoudt zich het recht voor om de door koper geplaatste order niet te accepteren, onder meer indien:
De order is geplaatst door personen jonger dan achttien (18) jaar;
De door de koper ingevoerde informatie is onjuist en/of volledig of Fyn Wyn kan er redelijkerwijs aan twijfelen of dit het geval is;
Koper heeft nog niet eerder aan zijn betalingsverplichtingen jegens Fyn Wyn voldaan;
Fyn Wyn zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.
4.3 De koper heeft het recht om de bestelling binnen 24 uur te annuleren. Dit kan dan door een email te sturen aan info@fynwyn.nl onder vermelding van het bestelnummer. 

Artikel 5. Leveringen
5.1 Levering vindt plaats door een door Fyn Wyn aangewezen vervoerder.
5.2 Na het sluiten van de overeenkomst zal Fyn Wyn de producten zo spoedig mogelijk, in het algemeen binnen 5 (vijf) werkdagen doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de overeenkomst aan koper toezenden, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is overeengekomen.
5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan binnen 4 (vijf) dagen na het sluiten van de overeenkomst bericht. De koper kan dan de overeenkomst kosteloos ontbinden tot aan de verzending van de bestelling.
5.4 Het risico ter zake van beschadiging of verlies van de producten gaat op koper over vanaf het moment van levering.

Artikel 6. Recht om te retourneren
6.1 Koper heeft het recht het geleverde product zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van het product te retourneren op de door Fyn Wyn aangegeven wijze, mits onbeschadigd en in originele en onbeschadigde verpakking. Koper kan het product ook ruilen voor een ander product. De koper dient hiertoe contact op te nemen via info@fynwyn.nl. De kosten van de retourzending en het risico zijn voor de koper.
6.2 In het in het vorige lid genoemde geval zal Fyn Wyn de koopprijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen.
6.3 Omruiling van producten dient te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het product dient in originele staat te zijn. Voor artikelen die geruild worden, heeft Fyn Wyn het recht om verzendkosten in rekening te brengen aan de koper. 

Artikel 7. Overmacht
Indien Fyn Wyn door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, heeft Fyn Wyn het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of - indien nakoming niet binnen een redelijke termijn mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding aan koper gehouden te zijn.

Artikel 8. Klachten
Klacht kunnen worden gericht aan info@fynwyn.nl. Klachten moeten volledig en duidelijk gemotiveerd worden, zodat wij deze zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Vragen
Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden neem dan gerust contact op via info@fynwyn.nl

Nederlands nl